فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥٢: به فکر دل نفتادی به هیچ باب دریغ

بـه فـکـر دل نـفـتـادی بـه هـیـچ بـاب دریغبــه گــنــج راه نــبــردی دریـن خــراب دریــغتـمـام عـمـر تـو درفـکـرهای پـوچ گـذشـتنـشـد مـحـیـط تـو صـافـ…

بـه فـکـر دل نـفـتـادی بـه هـیـچ بـاب دریغبــه گــنــج راه نــبــردی دریـن خــراب دریــغ
تـمـام عـمـر تـو درفـکـرهای پـوچ گـذشـتنـشـد مـحـیـط تـو صـافـی ازین حـبـاب دریغ
بـه عـالمی که دل سـاده می خـزند آنجـاهــزار نــقــش پــریــشــان زدی بــرآب دریـغ
غـذا ز بــوی دل خـود کـنـنـد سـوخـتـگـانتــو هـیـچ بــوی نـبــردی ازیـن کــبــاب دریـغ
به خط و خال مقید شدی ز چهره دوستنـشـد نـصـیـب تـو جـز گـرد ازین کـتـاب دریغ
درین بـهار کـه یک چـهره نشـسـتـه نماندرخی بـه اشک نشستـی ز گرد خـواب دریغ
بـه نور ذره سـفر سـفر می کنند گرمروانتــو پــیـش پــای نـدیـدی بــه آفــتــاب دریـغ
بـه وعـده هـای دروغ زمـانـه دل بـسـتـیشــدی فــریــفــتـــه مــوجــه ســراب دریــغ
ز پــیـچ و تــاب شـود رشـتـه امـل کـوتــاهتـو تـن چو رشته ندادی بـه پـیچ و تـاب دریغ
ز بـاده ای که حـریفان سبـو سبـو خوردندبــه نــیــم دور شــدی پــای دررکــاب دریــغ
زوصـل دوسـت بـه فردوس آشـتـی کردیصـفـای چــهـره نـدانـســتــی ازنـقـاب دریـغ
ز عـکـس، دیـده آییـنـه سـیـر شـد صـائبتو سیر چشم نگشتی ز خورد و خواب دریغ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج