فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٥١: رحم بر یار کی کند هم یار

رحــم بــر یـار کــی کــنـد هـم یـارآه بــیـمـار کـی شــنـود بــیـمـاراشــک هـای بــهـار مـشــفـق کـوتــا ز گـل پــر کـنـنـد دامـن خــاراکـــثـــروا ذ…

رحــم بــر یـار کــی کــنـد هـم یـارآه بــیـمـار کـی شــنـود بــیـمـار
اشــک هـای بــهـار مـشــفـق کـوتــا ز گـل پــر کـنـنـد دامـن خــار
اکـــثـــروا ذکـــر هــادم الـــلـــذاتبــشـنـویـد از خـزان بــی زنـهـار
غـار جـنت شـود چـو هسـت در اوثـانـی اثـنین اذ همـا فـی الـغـار
ز آه عـاشــق فـلـک شـکـاف کـنـدنـالـه عـاشـقـان نـبــاشـد خـوار
فــلـک از بــهـر عــاشــقــان گـرددبــهـر عـشـقـســت گـنـبــد دوار
نــی بـــرای خـــبـــاز و آهــنـــگـــرنــی بـــرای دروگـــر و عـــطـــار
آســمـان گـرد عـشـق مـی گـرددخــیـز تــا مــا کــنــیـم نــیـز دوار
بین که لو لاک ما خلقت چه گفتکان عشق است احـمد مخـتـار
مـدتــی گـرد عــاشــقــی گـردیـمچــنـد گــردیـم گــرد ایـن مــردار
چـشـم کـو تـا کـه جـان هـا بـیـنـدســر بــرون کــرده از در و دیــوار
در و دیــوار نــکـــتـــه گــویــانــنــدآتــش و خــاک و آب قـصـه گـزار
چـون تـرازو و چـون گز و چـو محکبــی زبــانــنــد و قــاضــی بــازار
عـاشـقـا رو تـو همچـو چـرخ بـگردخامش از گفت و جملگی گفتار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج