فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٥٠: از باد دستی خود ما میکشان خرابیم

از بــاد دسـتـی خـود مـا مـیـکـشـان خـرابـیـمدر کـاسـه سـرنگونی همچـشـم بـا حـبـابـیمبـا محـتـسب بـه جـنگیم از زاهدان بـه تـنگیمبـا شـیـشـه ایم یـکـدل…

از بــاد دسـتـی خـود مـا مـیـکـشـان خـرابـیـمدر کـاسـه سـرنگونی همچـشـم بـا حـبـابـیم
بـا محـتـسب بـه جـنگیم از زاهدان بـه تـنگیمبـا شـیـشـه ایم یـکـدل، یـکـرنـگ بـا شـرابـیم
آنـجـا کـه مـیـکـشـانـنـد چـون ابـر تـر زبــانـیـمآنجـا کـه زاهدانند لب خـشـک چـون سـرابـیم
در گـوش عـشـقـبــازان چــون مـژده وصـالـیـمدر چـشم می پـرسـتـان چـون قطره شرابـیم
بـا خـاص و عـام یـکـرنـگ از مـشـرب رسـاییمبـر خـار و گـل سـمن ریز چـون نور مـاهتـابـیم
آنـجـا کـه داغ بــیـدرد گـل کـرد، پــنـبــه زاریـمآنجـا که زخـم عـشـاق خـندید، مشـک نابـیم
آنجا که گل شکفته است شبنم طراز اشکیمآنجا که خار خشکی است چشم تر سحابیم
چـون می بـه مـجـلـس آید از مـا ادب مجـوییدتــا نـیـســت دخــتــر رز در پــرده حــجــابــیـم
در پــلــه نــظــرهــا هــرگــز گــران نــگــردیــممـا در سـواد عـالـم چـون شـعـر انـتــخـابــیـم
زلـف معـنبـری نیسـت زان روی بـی دمـاغـیمحـسن بـرشتـه ای نیسـت از بـهر آن کبـابـیم
بــر تــیـغ حـدت طـبــع در جـمـع مـوشـکـافـانمـا جـوهـریـم ازان رو در قـیـد پــیـچ و تـابــیـم
از مـشـرق بــنـاگـوش خـنـدیـد صـبــح پــیـریمــا تــیـره روزگــاران در ســیـر مــاهــتــابــیـم
یک ره بـه گـوشـه چـشـم در زی پـا نظـر کـنعـمـری اسـت پـایـمـالـت چـون دیـده رکـابـیم
تــا اقـتــدا نـمـودیـم بــر فــطــرت ظــفــرخــانچـون فـکـرهـای صـائب پـیوسـتـه بـر صـوابـیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج