فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٤: ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

ای عــاشــقـان ای عـاشــقـان آمـد گـه وصــل و لـقـااز آســمـان آمـد نـدا کــای مـاه رویـان الــصــلــاای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشانبــگـرفـت…

ای عــاشــقـان ای عـاشــقـان آمـد گـه وصــل و لـقـااز آســمـان آمـد نـدا کــای مـاه رویـان الــصــلــا
ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشانبــگـرفـتـه مـا زنـجـیـر او بــگـرفـتـه او دامـان مـا
آمـد شـراب آتــشـیـن ای دیـو غـم کـنـجــی نـشـیـنای جـان مرگ اندیش رو ای سـاقـی بـاقـی درآ
ای هفـت گردون مسـت تـو ما مهره ای در دسـت تـوای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبـا
ای مطرب شیرین نفس هر لحظه می جـنبـان جـرسای عیش زین نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا
ای بـانگ نای خـوش سـمر در بـانگ تـو طـعـم شـکـرآیـد مـرا شـام و سـحـر از بــانـگ تــو بــوی وفـا
بـــار دگـــر آغـــاز کـــن آن پـــرده هـــا را ســـاز کـــنبـر جـمله خـوبـان ناز کن ای آفـتـاب خـوش لقـا
خـامـوش کـن پـرده مـدر سـغـراق خـامـوشـان بــخـورسـتـار شـو سـتـار شـو خـو گـیـر از حـلـم خـدا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج