فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٤٩: مطرب عاشقان بجنبان تار

مـطـرب عـاشـقـان بــجــنـبــان تــاربــزن آتــش بــه مؤمـن و کـفـارمصلحت نیست عشق را خمشیپــرده از روی مـصـلـحـت بــردارتــا بــنـگـریـســت طــفــل گـ…

مـطـرب عـاشـقـان بــجــنـبــان تــاربــزن آتــش بــه مؤمـن و کـفـار
مصلحت نیست عشق را خمشیپــرده از روی مـصـلـحـت بــردار
تــا بــنـگـریـســت طــفــل گـهـوارهکـی دهد شـیر مـادر غـمـخـوار
هر چـه غـیر خـیال مـعـشـوقـسـتخـار عـشـقسـت اگر بـود گلزار
مطـربـا چـون رسـی بـه شـرح دلمپای در خون نهاده ای هش دار
پــای آهـسـتــه نـه کـه تــا نـجـهـدچـکره ای خون دل بـه هر دیوار
مـطـربــا زخـم هـای دل مـی بـیـنتـا ندانند خـویشـتـن خـوش دار
مــطــربــا نـام بــر ز مـعــشــوقــیکـز دل مـا بــبــرد صـبــر و قـرار
مـن چـه گـفـتـم کـجـا بـمـاند دلـیگـر دلـم کـوه بــود رفــت از کـار
نـام او گــوی و نـام مــن کــم کــنتــا لـقـب گـویـمـت نـکـوگـفـتـار
چــون ز رفــتــار او ســخــن گــویـمدل کـجـا مـی رود زهـی رفـتـار
شـمـس تـبـریـز عـیـسـی عـهـدیهست در عهد تـو چـنین بـیمار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج