فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٤٨: با آن که من ندارم کاری به کار مردم

بـــا آن کــه مــن نــدارم کــاری بـــه کــار مــردمدایــم کــشـــم کـــدورت از رهــگــذار مــردمدنبـال خـلق گـردد خـود را کـسـی کـه گـم کـردخــود را …

بـــا آن کــه مــن نــدارم کــاری بـــه کــار مــردمدایــم کــشـــم کـــدورت از رهــگــذار مــردم
دنبـال خـلق گـردد خـود را کـسـی کـه گـم کـردخــود را بــیـاب و بــگــذر از انــتــظــار مــردم
امــیـدواری خــلــق عــنـوان نــا امــیـدی اســتزنــهــار تـــا نـــبـــاشـــی امـــیــدوار مـــردم
از مــنــت آب حـــیــوان تـــیــغ بـــرهــنــه گــرددلــب تــر مــســاز زنــهـار از جــویـبــار مــردم
بـــنــیــاد اعـــتـــبـــارات پـــا در رکــاب بـــاشـــدمـگـذار دل ز خــامـی بــر فـخــر وعــار مـردم
در زیـر تــیـغ دایـم خـون مـی خـورد ز خــجــلـتهر کس به برگ سبزی شد شرمسار مردم
در چشم عیبجویان ظلمت همیشه فرش استز آیـیـنــه پــشــت بــیـنــد آیـیـنـه دار مــردم
از ســیـر لــالـه و گــل خــاطــر نـمـی گــشــایـداز مــردم اســت صــائب بــاغ و بــهـار مـردم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج