فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٤٨: از آن مقام که نبود گشاد زود گذر

از آن مـقــام کــه نـبــود گـشــاد زود گـذربـرو به سوی خریدار خویش همچون زردرخت اگر متـحرک شدی ز جـای بـه جـانه رنج اره کشیدی نه زخـمه های تـبـرزمان چ…

از آن مـقــام کــه نـبــود گـشــاد زود گـذربـرو به سوی خریدار خویش همچون زر
درخت اگر متـحرک شدی ز جـای بـه جـانه رنج اره کشیدی نه زخـمه های تـبـر
زمان چو حاکم تست و مکان چو معبـر تومـکـان نـیـک گـزین و زمـان نـکـو بـنـگـر
چنان شوی که مکان و زمان و اهل زماندگـر نـتــانـد کـردن بــه فـعـل در تـو اثـر
تـو تـیره گـردی از شـب چـو آینـه گـردوننه زردروی خزان گردی از هوا چو شجر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج