فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٤٧: ای بدل کرده آشنایی را

ای بـــدل کـــرده آشـــنـــایــی رابـــرگـــزیـــده زمـــا جـــدایــی راخــوی تـــیــز ازبـــرای آن نــبـــودکـــه بـــبـــرنــد آشـــنـــایــی رادر ف…

ای بـــدل کـــرده آشـــنـــایــی رابـــرگـــزیـــده زمـــا جـــدایــی را
خــوی تـــیــز ازبـــرای آن نــبـــودکـــه بـــبـــرنــد آشـــنـــایــی را
در فـراقـت چـو مـرغ مـحـبـوسـمکــه تـــصــور کــنــد رهــایــی را
مژه در خون چو دست قصابستبــی تــو مــر دیـده ســنـایـی را
شـمـع رخـسـاره تـو می طـلـبـمهـمـچــو پــروانـه روشــنـایـی را
آفـتـابـی و بـی تـو نـوری نیسـتذره یـــی ایـــن دل هـــوایــی را
عـنـدلـیـبـم بـجـان هـمـی جـویمبــرگ گــل دفــع بــیــنــوایــی را
بـی جـمالت چـو سـیف فرغـانیتــرک کـردم سـخـن سـرایـی را
چــاره کـارهـا بــجــسـتــم و دیـدچاره وصل است بی شمایی را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج