فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٣٤٦: ای پیش تو ماه آسمان خیره

ای پــیـش تـو مـاه آسـمـان خـیـرهوز روی تــو آب روشـنـان تــیـرهدرچـشـم تــو روی مـردمـی پــیـدادر روی تـو چشم مردمان خیرهبـــر درج درت زلـــعـــل پــ…

ای پــیـش تـو مـاه آسـمـان خـیـرهوز روی تــو آب روشـنـان تــیـره
درچـشـم تــو روی مـردمـی پــیـدادر روی تـو چشم مردمان خیره
بـــر درج درت زلـــعـــل پـــیـــرایـــهبـرطـرف مهت زمشـک زنجـیره
با چشم تو نرگس است همخوابهبا لعل تو شکر است همشیره
هــمــواره درون مــن بــتــو مــایـلپـیوسـتـه رقـیب تـو زمن طـیره
شیرین سـخـن تـو تـلخ شـد بـا ماآری بــمـرور مـی شـود شـیـره
سـیف از در تـو شـکـسـتـه بـازآمدچـون لـشـکـر کـافـر ازدر بــیـره

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج