فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٤٤: جان چرا عاشق ازان گل پیرهن دارد دریغ؟

جــان چــرا عـاشـق ازان گـل پــیـرهـن دارد دریـغ؟کـــس چـــرا آب روان را از چـــمـــن دارد دریـــغقــطــره بــاران گــهـر مـی گــردد از گــوش صــدفاز …

جــان چــرا عـاشـق ازان گـل پــیـرهـن دارد دریـغ؟کـــس چـــرا آب روان را از چـــمـــن دارد دریـــغ
قــطــره بــاران گــهـر مـی گــردد از گــوش صــدفاز سخن فهمان سخنور چون سخن دارد دریغ؟
شـمـع بــاآن سـرکـشـی پـروانـه را در بــرکـشـیـدروی آتـــشـــنــاک او پـــرتـــو زمـــن دارد دریــغ
مــی شــود آب روان شــکــر زجـــوی نــیــشــکــرجـان شـیرین چـون زشیرین کوهکن دارد دریغ؟
مــصــر غــربــت مـیـگــذارد تــاج عــزت بــرســرشگــر زیـوســف پــیـرهــن چــاه وطــن دارد دریـغ
می شـود دربـوتـه خـجـلت بـه صـد تـلخـی گـلـابهـرکـه چـون گـل زر ز مـرغـان چـمـن دارد دریغ
مــی چــکــد آب ازلــب مـیـگــون او بــی اخــتــیـارآب اگــر از تــشــنــگــان چــاه ذقــن دارد دریــغ
گر چـه چـون یعقوب چـشمم شـد سـفید ازانتـظارآن فــرامــشــکــار از مــن پــیــرهــن دارد دریـغ
مـی شــود خــون مـشــک درنـاف غـزالـان خــتــندل چــرا عـاشـق ز زلـف پــرشـکـن دارد دریـغ؟
چون سهیل آن کس که خواهد سرخ روی سایلاننـیـسـت مـمـکـن پـرتـو خـود ازیـمـن دارد دریـغ
زر بـــه زر دادن پـــشـــیــمـــانــی نــدارد درقـــفـــاخـرده جـان کس چـرا ازان سـیمتـن دارد دریغ؟
گـر چــه رزق مـور خـط مـی گـرددد آخــر شـکـرشحـرف تـلخ ازعاشـق آن شـیرین دهن دارد دریغ
گـر چـه از چـشـم تــرمـن قـامـتــش بــالـاکـشـیـدجـلـوه خـشـک ازمـن آن سـرو چـمـن دارد دریغ
اخــتــیــار چــیـدن گــل چــون دهــد دســت مــرا؟آن کــه خـــار راه خــود ازپـــای مــن دارد دریــغ
هرکـه صـائب لـذت ازگـفـتـار شـیرین یافـتـه اسـتچـون شکر از طوطی شیرین سخـن دارد دریغ؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج