فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٤٤: ای همچو من بسی را عشق تو زار کشته

ای همچو من بسی را عشق تو زار کشتهوین دل بـتـیغ هجـرت شد چـند بـار کشـتـهتـو بــی نـیـاز و هـریـک از عـاشـقـان رویـتدرکــارگــاه دنــیــا خــود را زکــ…

ای همچو من بسی را عشق تو زار کشتهوین دل بـتـیغ هجـرت شد چـند بـار کشـتـه
تـو بــی نـیـاز و هـریـک از عـاشـقـان رویـتدرکــارگــاه دنــیــا خــود را زکــار کــشــتـــه
پـیش یزید قـهـرت هـمـچـون حـسـین دیدمدر کـربـلـای شـوقـت چـنـدین هزار کـشـتـه
بــر بــوی جـام وصـلـت دیـدیـم جـان ودل رااین مست شوق گشته وآن را خمار کشته
آهوی چـشـم مـسـتـت بـاغـمـزه چـو ناوکشـیران صـف شـکن را اندر شـکـار کـشـتـه
در روزگـار حـسـنت من عـالـمی زعـشـقـموصـل تــو عـالـمـی را در انـتــظـار کـشــتــه
در دسـت تـو دل مـن چـنـدین چـه کـار داردکـانـگـشـت تـو نـیـارد انـدر شـمـار کـشـتـه
هرگز بـود که خـود را بـینم چـو سیف روزیبــرآســتــان کــویـت افــتــاده زار کــشــتــه
تــرکـان غـمـزه تــو کـشــتــنـد عـاشـقـانـراآری بـــدیــع نــبـــود درکـــار زار کــشـــتـــه

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج