فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٤١: کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر

کـسـی بـگفـت ز ما یا از اوسـت نیکی و شـرهـنـوز خـواجــه در ایـنـسـت ریـش خـواجـه نـگـرعجب که خواجه به رنگی که طفل بـود بـماندکـه ریش خـواجـه سـیه بـود…

کـسـی بـگفـت ز ما یا از اوسـت نیکی و شـرهـنـوز خـواجــه در ایـنـسـت ریـش خـواجـه نـگـر
عجب که خواجه به رنگی که طفل بـود بـماندکـه ریش خـواجـه سـیه بـود و گـشـت رنگ دگـر
بـگـویمـت کـه چـرا خـواجـه زیـر و بـالـا گـفـتبـدان سـبـب کـه نگشـتـسـت خـواجـه زیر و زبـر
بـه چـار پـا و دو پـا خـواجـه گـرد عـالم گشـتولـیـک هـیـچ نـرفـتــســت قـعـر بــحــر بــه ســر
گمان خواجه چنانست که خواجه بهتر گشتولــیــک هــســت چــو بـــیــمــار دق واپــســتــر
بـه حـجـت و بـه لجـاج و ستـیزه افزون گشتز جــان و حــجــت ذوقــش نــبــود هــیــچ خــبــر
طـریق بـحـث لـجـاجـسـت و اعـتـراض و دلیلطریق دل همه دیده ست و ذوق و شهد و شکر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج