فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٤٠: تویی که زلف و رخت رو بکفر و دین دارد

تـویی که زلف و رخـت رو بـکفر و دین داردکـه هـر دوتـا بــا بــد رنـگ آن و ایـن داردکسی که نقش رخ و زلف تست در دل اوموحدیست که در سینه کفر و دین داردحـد…

تـویی که زلف و رخـت رو بـکفر و دین داردکـه هـر دوتـا بــا بــد رنـگ آن و ایـن دارد
کسی که نقش رخ و زلف تست در دل اوموحدیست که در سینه کفر و دین دارد
حـدیث زلـف تـو بـسـیار گـفـتـم و چـکـنـممرا غم تـو پـریشـان سـخـن چـنین دارد
چـه دلـبـری تـو کـه نازاده مـریم حـسـنتهـزار عـیـســی گـویـا در آســتــیـن دارد
بــزیـر ســایـه زلـف از قـفــات مـی تــابــدهمان شعاع که خورشید در جـبـین دارد
چـو آفتـاب رخت دید آسمان می خواستکـه همـچـو سـایه تـراروی بـر زمین دارد
خـط تـو سـلسـله از مشـک بـر قمر بـنددلـب تـو پـای مـگـس را در انـگـبـیـن دارد
بـتـلخ گـویی آن لـب شـکـایت از کـه کـنمچـو بـخت شورمنش هر زمان بـرین دارد
بـغـمـزه ریخـتـه ای خـون سـیف فـرغـانیمگر که چـشم تـو از مردمی همین دارد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج