فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٤٠: برون نمی برد از فکر دوست عالم آبم

بــرون نـمـی بــرد از فــکــر دوســت عــالـم آبــمنـقـاب دولـت بــیـدار نـیـسـت پــرده خـوابــمجــگـر گـداز مـحــیـط اسـت داغ تــشـنـگـی مـنکلاه گوشه …

بــرون نـمـی بــرد از فــکــر دوســت عــالـم آبــمنـقـاب دولـت بــیـدار نـیـسـت پــرده خـوابــم
جــگـر گـداز مـحــیـط اسـت داغ تــشـنـگـی مـنکلاه گوشه بـه دریا شـکسـتـه موج سـرابـم
بــه خــوان چــرخ نــکــردم دراز دســت تــهـی رانداشـت کـاسـه در یوزه پـیش بـحـر حـبـابـم
اگــر چـــه روی مــرا داشــت روزگــار بـــر آتـــشچـه خـون که در دل آتـش نکرد اشک کبـابـم
نــیــم چـــو آیــنــه مــه رهــیــن پـــرتـــو مــنــتچـو مهر بـاهمه آفاق روشن است حـسـابـم
چــو مـاه عـیـد نـشـد راسـت قـامـتــم ز تــواضـعهمـان سـپـهر دهد خـاکـمـال همچـو رکـابـم
ز بـی تـهـی نـرسـیـدم بـه غـور بــحـر حـقـیـقـتبــه فـکـر پــوچ بــسـر رفـت روزگـار حـبــابــم
ز خشک مغزی میناچه خون که در جگرم نیستخوش آن زمان که به مینای غنچه بود گلابم
خـم سـپـهر بـرین مـی کـنـد تـلـاش شـکـسـتـنمـگـر بـه خـانـه زور آمـده اسـت بـاده نـابـم؟
همان ز طـعـن خـطـا نیسـتـم خـلاص چـو صـائبگـرفـت روی زمـیـن را اگـر چـه فـکـر صـوابــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج