فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٣: یارب این جانهای غربت دیده را فریاد رس

یـارب این جـانـهـای غـربـت دیده را فـریاد رسروحــهـای گـل بــه رو مـالـیـده را فــریـاد رسبــا کـمـنـد جـذبــه ای، ای آفـتــاب بــی نـیـازسـایه هـای ب…

یـارب این جـانـهـای غـربـت دیده را فـریاد رسروحــهـای گـل بــه رو مـالـیـده را فــریـاد رس
بــا کـمـنـد جـذبــه ای، ای آفـتــاب بــی نـیـازسـایه هـای بـرزمـین چـسـبـیده رافـریاد رس
از کشاکشهای بـحـر ای سـاحـل آرام بـخـشاین خس و خاشاک طوفان دیده را فریاد رس
از ره پــنـهـان، بــه روی گـرم ای پــیـر مـغــانبــاده هـای خـام نـاجــوشـیـده را فـریـاد رس
می شـود از قـطـع، راه عـشـق هر دم دورتـررهــروان ایــن ره خـــوابـــیــده رافـــریــاد رس
ای بـهار عشق کز رخـسارت آتـش می چـکدایـن زســرمـای هـوس لــرزیـده رافــریـاد رس
ای که رگ از سنگ چون مواز خمیر آری برونرشـتـه جـان بــه تـن پــیـچـیـده رافـریـاد رس
ای کــه کــردی از صــدف گــهــواره در یـتــیـماین گهرهای بـه گـل چـسـبـیده را فـریاد رس
بــلـبـلـان گـلـهـا ز بــاغ کـامـرانـی چـیـده انـداین گـل از بـاغ جـهـان نـاچـیده را فـریـاد رس
گرچـه می دانم بـه داد پـاکـبـازان می رسـیایـن بــه خــون آرزو غـلـطــیـده را فـریـاد رس
در جـهـان پـر مـلـال ای کـیمـیای خـوشـدلـیرحـمـتـی کـن صـائب غـم دیـده رافـریـاد رس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج