فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٣٩: آن طفل یتیمم که شکسته است سبویم

آن طفل یتیمم که شکسته است سبـویماز آب همین گریه تلخی است به جویمحـاشـا کـه پـر از مـی نـکـنـد پـیـر خـرابـاتروزی که شـود خـالی ازین مغـز کـدویمچـون صـ…

آن طفل یتیمم که شکسته است سبـویماز آب همین گریه تلخی است به جویم
حـاشـا کـه پـر از مـی نـکـنـد پـیـر خـرابـاتروزی که شـود خـالی ازین مغـز کـدویم
چـون صـفـحـه مـسـطـر زده آید بـه نظـرهااز سـیـلـی بـیـرحـمـی اخـوان بـر رویـم
از دایـره عـشــق تــو بــیـرون نـنـهـم پــایگـر مه کـند از هالـه خـود طـوق گـلـویم
چون صبح گذشته است ازان چاک دل منکـز رشــتــه تــدبــیـر تــوان کـرد رفـویـم
آن سوختـه جانم که اگر چون شرر از خلقدر سـنگ گـریزم بـتـوان یافـت بـه بـویم
صـائب بـه دلـم بــاد مـرادی نـوزیـده اسـتچـون غنچـه ازان روز که دلبـسـتـه اویم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج