فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٣٨: دل مست حیرت و سر پرشور درسماع

دل مـسـت حــیـرت و سـر پــرشـور درسـمـاعموسی به خواب بیخودی وطور درسماعخـلـقـی بـه یکـدیگـر کـف افـسـوس مـی زنندخــون ازنـشـاط دررگ مـنـصـوردرســمـاعج…

دل مـسـت حــیـرت و سـر پــرشـور درسـمـاعموسی به خواب بیخودی وطور درسماع
خـلـقـی بـه یکـدیگـر کـف افـسـوس مـی زنندخــون ازنـشـاط دررگ مـنـصـوردرســمـاع
جــایـی کــه ریـگ رقــص روانـی نـمــی کــنــدمجـنون سـاده لـوح کـند شـور درسـمـاع
خوش باده ای است عشق که چندین هزاربطآمـد بــه بــال ایـن مـی پــرزور درسـمـاع
ســر ســبــز بـــاد هــنــد کــه از آرمــیــدگــیدرزیــر پــای فــیـل بــود مــور درســمــاع
صــائب زشــور فــکــر تــوآمــد بـــه زیــر خــاکمــرغ دل امـیـدی و شــاپــور درســمــاع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج