فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٣٧: ندا رسید به جان ها ز خسرو منصور

نـدا رســیـد بــه جــان هـا ز خــســرو مـنـصـورنـظـر بـه حـلـقـه مـردان چـه مـی کـنـیـد از دورچـو آفـتـاب بـرآمـد چـه خـفـتـه انـد ایـن خـلـقنه روح عـ…

نـدا رســیـد بــه جــان هـا ز خــســرو مـنـصـورنـظـر بـه حـلـقـه مـردان چـه مـی کـنـیـد از دور
چـو آفـتـاب بـرآمـد چـه خـفـتـه انـد ایـن خـلـقنه روح عـاشـق روزسـت و چـشـم عاشـق نور
درون چـــاه ز خـــورشــیــد روح روشـــن شـــدز نـــور خـــارش پـــذرفـــت نـــیـــز دیـــده کـــور
بـجـنب بـر خـود آخـر که چـاشـتـگاه شـدسـتاز آنک خـفـتـه چـو جـنبـید خـواب شـد مـهجـور
مـگـو کـه خـفـتـه نـیـم نـاظـرم بــه صـنـع خـدانـظـر بـه صـنـع حـجـابــسـت از چـنـان مـنـظـور
روان خــفـتــه اگـر دانـدی کـه در خــوابــســتاز آنـچ دیـدی نـی خـوش شـدی و نـی رنـجــور
چــنـانـک روزی در خــواب رفــت گـلـخــن تــاببه خواب دید که سلطان شدست و شد مغرور
بـدید خـود را بـر تـخـت ملـک وز چـپ و راسـتهــزار صــف ز امــیــر و ز حــاجــب و دســتـــور
چـنـان نـشـسـتـه بـر آن تـخـت او کـه پـنـداریدر امـر و نـهـی خـداونـد بــد سـنـیـن و شـهـور
مــیــان غـــلــغــلــه و دار و گــیــر و بـــردابـــردمـیـان آن لـمـن الـمـلـک و عـزت و شـر و شـور
درآمـد از در گــلــخــن بــه خــشــم حــمـامـیزدش بــه پـای کـه بــرجـه نـه مـرده ای در گـور
بجست و پهلوی خود نی خزینه دید و نه ملکولــی خــزیــنــه حـــمــام ســرد دیــد و نــفــور
بــخــوان ز آخــر یـاســیـن کــه صــیـحــه فــاذاتـو هم بـه بـانگی حـاضـر شـوی ز خـواب غـرور
چـه خـفـتـه ایـم ولـیـکـن ز خـفـتـه تــا خـفـتـههـزار مـرتــبــه فـرقـســت ظــاهـر و مـســتــور
شـهی کـه خـفـت ز شـاهی خـود بـود غـافـلخـسـی کـه خـفـت ز ادبــیـر خـود بــود مـعـذور
چـو هـر دو بــاز از ایـن خـواب خـویـش بـازآیـنـدبــه تــخـت آیـد شـاه و بــه تــخـتـه آن مـقـهـور
لبـاب قصـه بـماندسـت و گفـت فـرمان نیسـتنــگـــر بـــه دانـــش داوود و کـــوتـــهــی زبـــور
مـگـر کـه لـطـف کـنـد بــاز شــمـس تــبــریـزیوگـر نـه مـانـد سـخـن در دهن چـنـین مـقـصـور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج