فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٣٧: مشو به دیدن خشک از سمنبران قانع

مـشـو بــه دیـدن خـشـک از سـمـنـبــران قـانـعمشو ز خـوان سلیمان بـه استـخـوان قانعچـو غـنچـه دوخـتـه ام کیسـه ها بـه خـرده گلبـه بـرگ سبـز شوم چـون زب…

مـشـو بــه دیـدن خـشـک از سـمـنـبــران قـانـعمشو ز خـوان سلیمان بـه استـخـوان قانع
چـو غـنچـه دوخـتـه ام کیسـه ها بـه خـرده گلبـه بـرگ سبـز شوم چـون زبـاغبـان قانع ؟
حــلــال بـــاد بـــه یــعــقــوب بـــوی پــیــراهــنکــه مــن ز دور بــه گــردم زکــاروان قــانـع
خــطــا چــگــونـه شــودتــیـر مــن،کــه گــردیـمز صید خویش بـه خـمیازه چـون کمان قانع
مـرا ز خـویـش دریـن آسـیـا چــوبــاری نـیـسـتشـدم بـه گردش خـشـکی زآسـمان قـانع
خوش است لقمه که چشمی نباشد از پی آنبـه خـوردن دل خـود گـشـتـه ام ازان قـانع
ز بـوسـه صـلـح بـه پـیغـام خـشـک نـتـوان کـردبـه نیم جـان نشـوم زان جـهان جـان قـانع
هـمـان ز رهـگـذر رزق مـی کـشـم ســخــتــیاگر چـه من چـو همایم بـه استـخوان قانع
بــه یـک دو کـف نـتــوان سـیـر شـد زآب حـیـاتبه یک دو زخم زتیغش شوم چسان قانع؟
ز زخــم خـــار شــود امــن بـــلــبـــلــی صــائبکـه شـد بـه رخـنـه دیوار گـلـسـتـان قـانـع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج