فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣٣٧: دل در غم چون تو بی وفایی

دل در غـم چـون تـو بـی وفـاییدر بستم و می کشم جفاییعـمـرت خـوانـم ازآنـکـه بـا کـسچـون عـمر نمی کـنی وفـاییهـرروز بــهـر کــســیـت مـیـلـیهـر لـحـظـه …

دل در غـم چـون تـو بـی وفـاییدر بستم و می کشم جفایی
عـمـرت خـوانـم ازآنـکـه بـا کـسچـون عـمر نمی کـنی وفـایی
هـرروز بــهـر کــســیـت مـیـلـیهـر لـحـظـه بـدیـگـریـت رایـی
گـر نـیسـت دل تـو راسـت بـامـامـی زن بــدروغ مــرحــبــایـی
گم گشت و نشـان همی نیابـممسکین دل خویش را بـجـایی
در کــوی خــود ار بــبــیـنـی اورااز مـا بــرســان بــدو دعــایـی
دردل غم غیر تـست ای دوستدر خــانـه کــعــبــه بــوریـایـی
ای مـــرهـــم انـــده تـــو کـــردهدرد دل ریــــــش را دوایــــــی
وی مــصـــقــلــه غــم تـــو دادهآیـــیـــنـــه روح را صـــفـــایــی
گــر ســـود کـــنــد زیــان نــدارددر کـوی تـو گـه گـهی گـدایی
سیف از غم عشق تو سپر کردگـر تـیـغ بــرو کـشـد قـضـایـی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج