فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٣٦: ما فرق به تردستی حاتم نفروشیم

مـا فـرق بـه تـردسـتـی حـاتـم نفـروشـیماین گـوهر سـیراب بـه شـبـنـم نـفـروشـیممشـکل بـود از حـسـن گلوسـوز گذشـتـنمـا تـشـنگـی خـویش بـه زمزم نفـروشـیم…

مـا فـرق بـه تـردسـتـی حـاتـم نفـروشـیماین گـوهر سـیراب بـه شـبـنـم نـفـروشـیم
مشـکل بـود از حـسـن گلوسـوز گذشـتـنمـا تـشـنگـی خـویش بـه زمزم نفـروشـیم
قـانع نتـوان شـد بـه صـبـاحـت ز مـلـاحـتمـا زخـم نمـکـسـود بـه مـرهم نـفـروشـیم
صحرای جنون نیست کم از ملک سلیمانمـا حـلـقـه زنـجـیـر بــه خـاتـم نـفـروشـیـم
مـا ســوخــتــگــان دولـت پــایـنـده غــم راچون صبح به خوشحالی یک دم نفروشیم
یـوســف بــه زر قـلـب فـروشـان دگـرانـنـدما وقت خـوش خـود بـه دو عالم نفروشیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج