فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٣٦: تو شاخ خشک چرایی به روی یار نگر

تـو شـاخ خـشـک چـرایی بـه روی یـار نـگـرتـو بــرگ زرد چـرایـی بــه نـوبــهـار نـگـردرآ بـه حـلقـه رندان کـه مصـلـحـت اینسـتشراب و شاهد و ساقی بی شمار …

تـو شـاخ خـشـک چـرایی بـه روی یـار نـگـرتـو بــرگ زرد چـرایـی بــه نـوبــهـار نـگـر
درآ بـه حـلقـه رندان کـه مصـلـحـت اینسـتشراب و شاهد و ساقی بی شمار نگر
بـدانک عشق جـهانی است بـی قرار در اوهزار عـاشـق بـی جـان و بـی قـرار نگر
چـو دررسـی تـو بـدان شـه کـه نام او نبـرمبـه حق شاهی آن شه که شاهوار نگر
چو دیده سرمه کشی باز رو از این سو کنبـدیـن جـهـان پـر از دود و پـرغـبــار نـگـر
هزار دود مرکـب که چـیسـت این فـلکسـتغـبــار رنـگ بــرآرد کـه ســبــزه زار نـگـر
نگـه مـکـن تـو بـه خـورشـید چـونک درتـابـدبـه گـاه شـام ورا زرد و شـرمـسـار نگـر
چــو مـاه نـیـز بــه دریـوزه پــر کـنـد زنـبــیـلز بـعـد پـانـزده روزش تـو خـوار و زار نگـر
بـیا بـه بـحـر ملاحـت بـه سـوی کـان وصـالبــدان دو غـمـزه مـخـمـور یـار غـار نـگـر
چـو روح قـدس بــبــوسـیـد نـعـل مـرکـب اوز نعـل نعـره بـرآمـد کـه حـال و کـار نگـر
اگـر نـه عـفـو کـنـد حـلـم شـمـس تـبـریزیتـو روح را ز چـنـین یـار شـرمـسـار نـگـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج