فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٣٥: درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر

درخـت اگـر مـتـحـرک بــدی بــه پـا و بــه پـرنـه رنـج اره کـشـیدی نـه زخـمـه های تـبـرور آفـتـاب نـرفـتـی بــه پـر و پــا هـمـه شـبجـهـان چـگـونـه مـن…

درخـت اگـر مـتـحـرک بــدی بــه پـا و بــه پـرنـه رنـج اره کـشـیدی نـه زخـمـه های تـبـر
ور آفـتـاب نـرفـتـی بــه پـر و پــا هـمـه شـبجـهـان چـگـونـه مـنـور شـدی بـگـاه سـحـر
ور آب تــلـخ نـرفــتــی ز بــحــر ســوی افــقکجا حیات گلستـان شدی بـه سیل و مطر
چـو قـطـره از وطـن خـویـش رفـت و بــازآمـدمصـادف صدف او گشـت و شـد یکی گوهر
نـه یـوسـفـی بـه سـفـر رفـت از پـدر گـریـاننه در سفر به سعادت رسید و ملک و ظفر
نه مـصـطـفـی بـه سـفـر رفـت جـانـب یثـرببـیافت سـلطنت و گشـت شـاه صد کشور
وگـر تـو پـای نـداری سـفـر گـزین در خـویشچــو کـان لـعـل پــذیـرا شـو از شــعـاع اثــر
ز خویشتن سفری کن به خویش ای خواجهکه از چـنین سـفری گشت خـاک معدن زر
ز تـلـخـی و تـرشـی رو بـه سـوی شـیرینـیچـنـانـک رسـت ز تـلـخـی هزار گـونـه ثـمـر
ز شـمـس مـفـخـر تـبـریـز جـوی شـیـریـنـیاز آنـک هـر ثــمـر از نـور شـمـس یـابــد فـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج