فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٣٥: بر دل غم سیم و زر دنیا نگذاریم

بــر دل غـم سـیـم و زر دنـیـا نـگـذاریـمبـار خـر دجـال بـه عـیس نـگـذاریمخـضر ره ما گرمروان عزم درست استسر در پـی هر بـادیه پـیما نگذاریمپیداست که از …

بــر دل غـم سـیـم و زر دنـیـا نـگـذاریـمبـار خـر دجـال بـه عـیس نـگـذاریم
خـضر ره ما گرمروان عزم درست استسر در پـی هر بـادیه پـیما نگذاریم
پیداست که از موج سرابی چه گشایدما دل بـه تـماشـاگـه دنیا نگـذاریم
مـحـتـاج بـه زینت نبـود حـسـن خـدادادآن بـه که حـنا بـر ید بـیضا نگذاریم
تــا دامـن اطــفــال ســبــکـبــار نـگـرددما روی ز معموره به صحرا نگذاریم
دیوانـگـی مـا همـه از رنـج خـمـارسـتاز تاک چرا سلسله بـرپـا نگذاریم؟
ما را بـه ملـامت نتـوان تـوبـه ز می دادگـر سـر بـرود گـردن مـینـا نگـذاریم
صـائب بــه رخ مـا در دولـت نـگـشــایـدتـا رو بـه نهانـخـانه عـنقـا نگـذاریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج