فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شماره ٣٣٥: از تو تا کی حال ما باشد چنین

از تــو تــا کــی حــال مــا بــاشــد چــنــیــنبـا تـو خـود حـالی کـرا بـاشـد چـنینهــرزمــان عــشــق تــوام گــویــد بـــطــنــزبــه کـنـم کـار تـو …

از تــو تــا کــی حــال مــا بــاشــد چــنــیــنبـا تـو خـود حـالی کـرا بـاشـد چـنین
هــرزمــان عــشــق تــوام گــویــد بـــطــنــزبــه کـنـم کـار تـو تــا بــاشـد چـنـیـن
گــویـمــش خــون شــد دل مــن درغــمــتگـویدم غـم نیسـت تـا بـاشـد چـنین
هــرکــس از عــشــق تـــو دارد حــاصــلــیبـنده بـی حـاصل چـرا بـاشـد چـنین
مـن چــو درعـشـق ازکـســی کـمـتــر نـیـماز تـو می پـرسـم روا بـاشـد چـنین؟
مــن دریــن انــدیــشــه ام کــانــدر جــهــانهیچ خـوبـی بـی وفـا بـاشـدچـنـین؟
خـــــود نــــپـــــنــــدارم وفــــا آیــــد ز مــــنرو ومـویـی گـر مـرا بــاشــد چــنـیـن
بــوســه یـی درخــواســت کــردم ز لــبــشگفـت یعـنی بـی بـها بـاشـد چـنین؟
گـفـتـمـش جـان می دهم، خـندید و گـفـتبــوســه ارزان تــرا بــاشـد چــنـیـن؟
از چو شاهی تو که کس همچون تو نیستهمچو من کس را سزا باشد چنین؟
دلـــبــــرا مـــپــــســـنـــد کـــز درگـــاه تــــوسـیف فـرغـانـی جـدا بـاشـد چـنـین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج