فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٣٤: ما فکر لباس و غم دستار نداریم

مــا فــکــر لــبــاس و غــم دســتــار نــداریـمانـدیشـه سـامـان چـو سـر دار نداریمســـر در ره آرایــش ظـــاهــر نـــتـــوان کـــردچـون گـل سـر آرایش …

مــا فــکــر لــبــاس و غــم دســتــار نــداریـمانـدیشـه سـامـان چـو سـر دار نداریم
ســـر در ره آرایــش ظـــاهــر نـــتـــوان کـــردچـون گـل سـر آرایش دسـتـار نـداریم
ای ســایـه اقـبــال هـمـا رو ســر خــود گـیـرمـا شـکـوه ای از سـایه دیـوار نـداریـم
هـر جــا نـبــود ســوخــتــه ای رو نـنـمـایـیـمآیـیـنـه بــه پــیـش رخ زنـگــار نــداریـم
داریـــم هـــوای ســــفــــر عــــالـــم بــــالـــاچون شبنم گل چشم به گلزار نداریم
دنـبــالــه رو قــبــلـه نـمـای دل خــویـشــیـمچـون کعـبـه روان روی بـه دیوار نداریم
در جیب صدف گوهر ما چشم گشوده استمــا طــاقــت رســوایـی بــازار نـداریـم
شــد مـخــزن گـوهـر صـدف از آبــلـه دســتمـا جــز گـره دل ثــمـر از کــار نـداریـم
بــگــذار کــه در چــاه مــذلــت بـــســر آریــممــا حــوصــلــه نــاز خــریـدار نــداریـم
مــا بـــیــخـــبـــران قــافـــلــه ریــگ روانــیــمیـک ذره ز سـرگـشـتـگـی آزار نـداریـم
هر چـند که در گردن ما دسـت فکنده اسـتاز بــیـخــبــریـهـا خــبــر از یـار نـداریـم
صـائب نـفـس شـعـلـه مـا تـشـنـه خـارسـتبــا مــردم کــوتــاه زبــان کــار نـداریـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج