فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٣٤: ز بامداد چه دشمن کشست دیدن یار

ز بـامـداد چـه دشـمـن کـشـسـت دیدن یـاربــشــارتــیـســت ز عـمـر عــزیـز روی نـگـارز خــواب بـــرجــهــی و روی یــار را بــیــنــیزهـی ســعــادت و اقـ…

ز بـامـداد چـه دشـمـن کـشـسـت دیدن یـاربــشــارتــیـســت ز عـمـر عــزیـز روی نـگـار
ز خــواب بـــرجــهــی و روی یــار را بــیــنــیزهـی ســعــادت و اقــبــال و دولـت بــیـدار
هـمـو گـشــایـد کـار و هـمـو بــگـویـد شـکـرچـنان بـود کـه گلی رسـت بـی قـرینه خـار
چـو دسـت بـر تـو نـهـد یـار و گـویدت بـرخـیززهـی قـیـامـت و جـنـات و تـحـتـهـا الـانـهـار
بـگو بـه موسـی عـمران کـه شـد همه دیدهکـــه نـــعـــره ارنـــی خـــیــزد از دم دیـــدار
بـرای مغلطه می دید و دیدنش می جـستزهــی مــقــام تـــجــلــی و آفــتـــاب مــدار
ز بــامــداد چــو افــیـون فــضــل او خــوردیـمبــرون شــدیـم ز عــقــل و بــرآمـدیـم ز کـار
بــبــیـن تــو حـال مـرا و مـرا ز حـال مـپــرسچــو عـقـل انـدک داری بــرو مـگـو بــسـیـار
بــرو مـگـوی جــنـون را ز کــوره مـعــقــولـاتکـه صـد دریغ که دیوانه گشـتـه ای یک بـار
مرا در این شب دولت ز جفت و طاق مپرسکه بـاده جـفت دماغـسـت و یار جـفت کنار
مـرا مـپــرس عــزیـزا کــه چــنـد مـی گـردیکـه هـیـچ نـقـطـه نـپـرسـد ز گـردش پـرگـار
غـــبـــار و گـــرد مـــیــنـــگـــیــز در ره یــاریکـه او بــه حــســن ز دریـا بــرآوریـد غــبــار
مـنـه تـو بـر سـر زانـو سـر خـود ای صـوفـیکـز این تـو پـی نـبـری گـر فـروروی بـسـیـار
چـو هـیـچ کـوه احـد بــرنـیـامـد از بـن و بـیـخچـه دسـت درزده ای در کـمـرگـه کـهـسـار
در آن زمان که عسـل های فقر می لیسـیمبه چشم ما مگسی می شود سپه سالار
چـه ایـمـنـسـت دهـم از خـراج و نـعـل بــهـاچـو نعل ماسـت در آتـش ز عشق تـیزشرار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج