فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٣٣: یک چشم زدن فرقت می تاب نداریم

یـک چـشـم زدن فـرقـت مـی تـاب نـداریمتـا شـیشـه بـه بـالـین نبـود خـواب نداریمتـا بـوسـه چـنـد از لـب پـیـمـانـه نـگـیـریمچـون شـیشـه خـالی بـه جـگـر …

یـک چـشـم زدن فـرقـت مـی تـاب نـداریمتـا شـیشـه بـه بـالـین نبـود خـواب نداریم
تـا بـوسـه چـنـد از لـب پـیـمـانـه نـگـیـریمچـون شـیشـه خـالی بـه جـگـر آب نداریم
در روز حــریــفــان دگــر بــاده گــســارنــدمـاییـم کـه مـی در شـب مـهـتـاب نـداریم
از حـادثـه لـرزنـد بـه خـود قـصـر نـشـینـانمـا خـانـه بـدوشـان غـم سـیـلـاب نـداریم
از حـادثـه لـرزنـد بـه خـود قـصـر نـشـینـانمـا خـانـه بـدوشـان غـم سـیـلـاب نـداریم
از نقش تو فانوس خیالی شده هر چشمچون شمع عجب نیست اگر خواب نداریم
در دایـره بــی سـبــبــی نـقـطـه مـحـویـمهـرگـز خــبــر از عــالـم اســبــاب نـداریـم
آیــیــنــه مــا گـــرد تـــعـــلـــق نــپـــذیــردما چـشـم بـه خـاکسـتـر سـنجـاب نداریم
گـرگـان بـه سـمـورنـد نهان تـا بـه گـریبـانمـا بــی دهـنـان طـالـع سـنـجـاب نـداریـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج