فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٣٣: بیامدیم دگربار چون نسیم بهار

بــیـامـدیـم دگــربــار چــون نـســیـم بــهـاربـرآمدیم چو خورشید بـا صد استـظهارچــو آفـتــاب تــمـوزیـم رغـم فـصـل عـجــوزفـکـنده غـلـغـل و شـادی مـی…

بــیـامـدیـم دگــربــار چــون نـســیـم بــهـاربـرآمدیم چو خورشید بـا صد استـظهار
چــو آفـتــاب تــمـوزیـم رغـم فـصـل عـجــوزفـکـنده غـلـغـل و شـادی مـیانه گـلـزار
هـزار فــاخــتــه جــویـان مـا کـه کــو کـوکـوهزار بـلبـل و طوطی بـه سوی ما طیار
بــه مــاهــیــان خــبــر مــا رســیـد در دریـاهــزار مــوج بـــرآورد جـــوش دریــابـــار
به ذات پاک خدایی که گوش و هوش دهدکه در جـهان نگذاریم یک خـرد هشـیار
بـه مـصـطـفـی و بـه هـر چـار یار فـاضـل اوکـه پـنـج نوبـت مـا مـی زنند در اسـرار
بــیـامـدیـم ز مـصـر و دو صـد قـطـار شــکـرتو هیچ کار مکن جز که نیشکر مفشار
نبـات مصر چـه حاجـت که شمس تـبـریزیدو صـد نـبــات بـریـزد ز لـفـظ شـکـربـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج