فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٣٢: ما طالع جمعیت اسباب نداریم

مـا طــالــع جــمـعــیـت اســبــاب نـداریـمروزی کـه هوا هسـت مـی نـاب نداریمروی دل مـا در حــرم کـعــبــه بــود فــرشدر ظـاهـر اگـر روی بـه مـحـراب نـ…

مـا طــالــع جــمـعــیـت اســبــاب نـداریـمروزی کـه هوا هسـت مـی نـاب نداریم
روی دل مـا در حــرم کـعــبــه بــود فــرشدر ظـاهـر اگـر روی بـه مـحـراب نـداریم
فـریـاد کـه از گـردش بـیـهـوده دریـن بـحـرجز خار و خسی چند چو گرداب نداریم
آه قــدر انــداز بـــه فــرمــان دل مــاســتدر قـبـضـه اگـر تـیـغ سـیه تـاب نـداریـم
قــانـع بــه هـواداری دریـا چــو حــبــابــیـممـا حــوصــلـه گـوهـر ســیـراب نـداریـم
چون ماهی لب بسته درین بحر پر آشوبانـدیـشــه ز گــیـرایـی قــلــاب نـداریـم
کـفـران بـود از فـتـنـه خـوابـیـده شـکـایـتما شکوه ای از بـخـت گرانخواب نداریم
آن بـلـبـل مـسـتـیـم درین بـاغـچـه صـائبکـز شـور محـبـت خـبـر از خـواب نداریم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج