فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٣٢: ز روشنی جگر داغدار دارد شمع

ز روشـــنــی جـــگـــر داغـــدار دارد شـــمــعز راسـتـی مـژه اشـکـبــار دارد شـمـعچــــراغ روز نـــدارد ز پــــرتــــو خـــورشـــیـــدخـجـالتـی که ز ر…

ز روشـــنــی جـــگـــر داغـــدار دارد شـــمــعز راسـتـی مـژه اشـکـبــار دارد شـمـع
چــــراغ روز نـــدارد ز پــــرتــــو خـــورشـــیـــدخـجـالتـی که ز رخـسـار یاردارد شـمع
تـــمــام شـــب بـــه امــیــد وصــال پـــروانــهسـتـاده بـر سـر پـا انتـظـار دارد شـمع
ز هـم نـمـی گـسـلـد آب چـشـم زنـده دلـانکـه رشـتـه از رگ ابـر بـهار دارد شـمع
هـمـیـشــه غـوطـه زنـد درمـیـان آتــش و آبکــه زنـدگــانـی نـاپــایـدار داردشــمــع
ز حال عاشق سرگشته حسن غافل نیستز اهـل بــزم بـه پـروانـه کـارداردشـمـع
چـو سـود ازین کـه بـرآمـد ز جـامـه فـانـوس؟همان ز شرم و حیا پرده دار داردشمع
ز تــیـره روزی پــروانـه غـافـل افـتــاده اســتاگر چـه دیده شب زنده دار دارد شمع
ز بــخــت تــیـره نـدارنـد شــکــوه زنـده دلــانحـضور در دل شـبـهای تـار دارد شـمع
ز شـوق عـالـم بـالـا هـمـیشـه گـریان اسـتاگــر چــه درلـگـن زر قــراردارد شــمـع
نظر بـه رشـتـه اشـکم رهی اسـت خـوابـیدهاگـر چـه گـریه بـی اخـتـیار دارد شـمع
نــبـــیــنــد زنــده دلــان از مآل خــود غــافــلزآب چـشـم خـود آیینه دار دارد شـمـع
نـشــان زنـده دلـی چــشــم تــربــود صــائبدگر بـغیر گرستـن چـه کار دارد شمع؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج