فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٣٣٢: ای گشته نهان از من پیدات همی جویم

ای گشـتـه نهان از من پـیدات همی جـویمجـای تـو نـمـیدانـم هـرجـات همـی جـویمبـرمن چـوشـوی پـیدا من درتـو شوم پـنهاناز من چوشوی پـنهان پـیدات همی جـویما…

ای گشـتـه نهان از من پـیدات همی جـویمجـای تـو نـمـیدانـم هـرجـات همـی جـویم
بـرمن چـوشـوی پـیدا من درتـو شوم پـنهاناز من چوشوی پـنهان پـیدات همی جـویم
انـدر ســر هـر مـویـی از تــو طـلـبــم رویـیهـرچـنـد نـیم زیبـا زیبـاسـت همـی جـویم
چـون تـو بـدلـی نزدیک ازچـه زتـو مـن دورمهر جـا که رود این دل آنجـات همی جـویم
زآن پای تو می بوسم کآنجاست سر زلفتیعـنـی سـرزلـفـت را در پـات همـی جـویم
هـرچـنـد تــو پــیـدایـی چـون روز مـرا در دلمن شمع بدست دل شبهات همی جویم
بـا دینی و بـا عقبـی وصـل تـو نیابـد سـیفدل ازهـمـه بـرکـنـدم یکـتـات همـی جـویم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج