فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٣٣١: چه مایه رنج کشیدم ز یار تا این کار

چــه مــایـه رنـج کــشــیـدم ز یـار تــا ایـن کــاربــر آب دیــده و خــون جــگــر گــرفــت قــرارهزار آتـش و دود و غـمـسـت و نامش عـشـقهــزار درد و در…

چــه مــایـه رنـج کــشــیـدم ز یـار تــا ایـن کــاربــر آب دیــده و خــون جــگــر گــرفــت قــرار
هزار آتـش و دود و غـمـسـت و نامش عـشـقهــزار درد و دریــغ و بـــلـــا و نـــامـــش یــار
هر آنـک دشـمـن جـان خـودسـت بـسـم الـلـهصــلـای دادن جــان و صــلـای کـشــتــن زار
بــه مـن نـگـر کـه مـرا او بــه صـد چــنـیـن ارزدنــتــرســم و نــگــریــزم ز کــشــتــن دلــدار
چـو آب نـیل دو رو دارد این شـکـنـجـه عـشـقبه اهل خویش چو آب و به غیر او خون خوار
چـو عـود و شـمع نسـوزد چـه قیمتـش بـاشـدکـه هـیـچ فـرق نـمـانـد ز عـود و کـنـده خـار
چـو زخـم تـیغ نـبـاشـد بـه جـنـگ و نـیزه و تـیرچـه فـرق حـیز و مـخـنث ز رسـتـم و جـاندار
بـه پـیش رستـم آن تـیغ خـوشتـر از شکرستنـــثـــار تـــیـــر بـــر او لـــذیـــذتـــر ز نـــثـــار
شـکـار را بــه دو صـد نـاز مـی بــرد ایـن شـیـرشـــکــار در هــوس او دوان قــطـــار قــطــار
شـکـار کـشـتـه بــه خـون انـدرون هـمـی زاردکـه از بــرای خــدایـم بــکــش تــو دیـگـربــار
دو چـشـم کـشـتـه بـه زنده بـدان همی نگـردکـه ای فـسـرده غـافـل بــیـا و گـوش مـخـار
خمش خمش که اشارات عشق معکوسستنـهـان شــونـد مـعـانـی ز گـفـتــن بــســیـار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج