فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٣١: تا سر به گریبان تماشا نکشیدیم

تـا سـر بـه گـریـبـان تـمـاشـا نـکـشـیـدیـمدر دامـن فـردوس بــریـن وا نـکـشــیـدیـمدر دیــده مــا دام تـــمــاشـــای دو عــالــمزان اسـت که گردن بـه ت…

تـا سـر بـه گـریـبـان تـمـاشـا نـکـشـیـدیـمدر دامـن فـردوس بــریـن وا نـکـشــیـدیـم
در دیــده مــا دام تـــمــاشـــای دو عــالــمزان اسـت که گردن بـه تـماشا نکشیدیم
مـردی نـبــود خــاطـر اطـفـال شـکـسـتــنما رخـت ز معـموره بـه صـحـرا نکشـیدیم
در غـورگـی از ســلـســلـه تــاک بــریـدیـمخـود را بـه پـریـخـانـه مـیـنـا نـکـشـیـدیـم
چون شبنم گل چشم چراندیم و گذشتیمیک چاشت درین سبـز چمن وا نکشیدیم
آســوده نــگــشــتــیـم ز وســواس مــداواتا دست خود از دست مسیحا نکشیدیم
شـیرین سـخـنـان را نگـرفـتـیم سـر گـوشتـا همـچـو گـهـر تـلـخـی دریا نـکـشـیدیم
در دامـن مـا صـد گـل بـی خـار فـرو ریخـتآن خــار کــه از آبــلــه پــا نــکــشــیـدیـم
صـائب نـکـشـیـدنـد ز مـا دسـت حـریـفـانتـا دسـت ز مـعـشـوقـه دنـیا نـکـشـیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج