فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣٣١: ای که رنگی ندیده از رویت

هر دوچشمت ز فتنه نک خفته استخــفــیـه در زیـر طــاق ابــرویـتبـــهــر آشــوبـــشــان کــنــد بـــیــدارهر زمـان غـمـزه سـخـن گـویتاســـتــــخـــوانـــ…

هر دوچشمت ز فتنه نک خفته استخــفــیـه در زیـر طــاق ابــرویـت
بـــهــر آشــوبـــشــان کــنــد بـــیــدارهر زمـان غـمـزه سـخـن گـویت
اســـتــــخـــوانـــی زدر بــــرون انـــدازکه چو سگ می دویم در کویت
بــس کــه بــر جــان بــنــده راه زدنــدحـسن دلگیر و عشق دلجـویت
هــر کــه بــیـنــد مــرا هـمــی گــویـدکز پـی چیست این تـک وپـویت
سـخـت سـرگشتـه ای، ندانم سـیفکه چـه چـوگان رسـید بـر گویت
ای کـــه رنـــگـــی نـــدیــده از رویــتدل مــن جــان بــداد بــر بــویـت
لـالـه کـز رخ شـه گـلـســتــان اســتسـر بـخـس درکـشـیـد از رویـت
از پـی رنـگ و بـو بـنـفـشـه و مـشـکخـویشتـن بـسـتـه اند بـر مویت

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج