فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٣٠: قرار و صبر ندارند عاشقان سماع

قــرار و صــبــر نـدارنـد عــاشــقــان ســمـاعهمیشه بـر سـر کوچ اسـت کاروان سماعچــو بــرق وبــاد مــهــیـای بــیـقــراری شــوکه نیسـت اخـتـر ثـابـت د…

قــرار و صــبــر نـدارنـد عــاشــقــان ســمـاعهمیشه بـر سـر کوچ اسـت کاروان سماع
چــو بــرق وبــاد مــهــیـای بــیـقــراری شــوکه نیسـت اخـتـر ثـابـت درآسـمان سـماع
چـنان کـه صـور قـیامـت محـرک جـانهاسـتبـه دست نای بـود روح و جد و جان سماع
چــو رود نـیـل دهـد کـوچـه چــرخ مـیـنـایـیکند چـو دست بـلند آستـین فشان سماع
صـفـای وقـت کـم ازآفـتـاب تـابــان نـیـسـتچه احتیاج به شمع است در جهان سماع
ز بــرگــریــز فــنــا ایـمــنــنــد تــا مــحــشــرچـوسـرو، سـبـز قـبـایان بـوسـتـان سـماع
بـه خـاکـدان جـهـان کـی سـرش فـرود آید؟سـبـکـروی کـه بـرآید بـه لـامـکـان سـمـاع
بــه خــون مـرده بــود نـیـشــتــر فـرو بــردنبـه گوش مردم افـسـرده داسـتـان سـماع
ســـمــاع رادلـــی ازمــوم نــرمــتـــر بـــایــدز صـد هـزار نـفـهـمـد یـکـی زبــان سـمـاع
جواب آن غزل است این که گفت عارف رومبـیـابـیا کـه تـویی سـرو بـوسـتـان سـمـاع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج