فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢٩: نبشتست خدا گرد چهره دلدار

نــبـــشـــتـــســـت خـــدا گــرد چـــهــره دلــدارخـطـی کـه فـاعـتـبـروا منه یا اولـی الـابـصـارچــو عـشـق مـردم خــوارســت مـردمـی بــایـدکه خویش لق…

نــبـــشـــتـــســـت خـــدا گــرد چـــهــره دلــدارخـطـی کـه فـاعـتـبـروا منه یا اولـی الـابـصـار
چــو عـشـق مـردم خــوارســت مـردمـی بــایـدکه خویش لقمه کند پیش عشق مردم خوار
تــو لــقــمـه تــرشــی دیـر دیـر هـضــم شــویولـیـسـت لـقـمـه شـیـرین نـوش نـوش گـوار
تـو لقـمه ای بـشـکـن زانک آن دهان تـنگـسـتسه پـیل هم نخورد مر تو را مگر بـه سه بـار
بـه پـیش حـرص تـو خـود پـیل لقـمه ای بـاشـدتـویـی چـو مـرغ ابــابــیـل پـیـل کـرده شـکـار
تـــــو زاده عــــدمــــی آمــــده ز قــــحـــــط درازتـو را چـه مرغ مسـمن غـذا چـه کـژدم و مار
بــه دیـگ گـرم رسـیـدی گـهـی دهـان ســوزیگـهـی سـیـاه کـنـی جـامـه و لـب و دسـتـار
بــه هــیــچ ســیـر نــگــردی چــو مــعــده دوزخمـگـر کــه بــر تــو نـهـد پــای خــالـق جــبــار
چــنــانــک بـــر ســر دوزخ قــدم نــهــد خــالــقنـدا کـنـد کـه شـدم سـیـر هـیـن قـدم بـردار
خــداســت ســیـرکـن چــشـم اولـیـا و خــواصکه رسـتـه اند ز خـویش و ز حـرص این مردار
نه حرص علم و هنر ماندشان نه حرص بهشتنجـوید او خـر و اشـتـر که هسـت شیرسـوار
خـموش اگر شمرم من عطا و بـخـشـش هاشاز آن شـمـار شـود گـیـج و خـیره روز شـمـار
بـیـا تـو مـفـخـر تـبــریـز شـمـس دیـن بــه حـقکــمـیـنـه چــاکــر تــو شــمـس گــنـبــد دوار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج