فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 22 تیر 1403

شماره ٣٢٩: ای گنج غم نهاده بویرانه دلم

ای گــنــج غــم نــهــاده بــویــرانــه دلــموی مسـکـن خـیال تـو کـاشـانه دلمعـشـقت که بـا تـصـرف او خـاک زر شـودایـن گــنــج او نــهـاد بــویـرانــه …

ای گــنــج غــم نــهــاده بــویــرانــه دلــموی مسـکـن خـیال تـو کـاشـانه دلم
عـشـقت که بـا تـصـرف او خـاک زر شـودایـن گــنــج او نــهـاد بــویـرانــه دلــم
رخ زرد کرد رویم از آن دم که نطع خویشافـگـنـد شـاه مـهر تـو در خـانـه دلـم
زآن ساعتـی که حلقه زلف تـو دید و شدزنـجــیـردار عـشـق تــو دیـوانـه دلـم
بـرآتـش هوای تـو چـون مرغ پـربـسوخـتازتــاب شـمـع روی تــو پــروانـه دلـم
انــدر ازل کــه عــالــم و آدم نــبـــود بــودمجنون بـکوی عشق تو همخانه دلم
گر قـابـلم چـو تـخـم بـپـوسـد بـزیر خـاکآب از مـحــبــت تــو خـورد دانـه دلـم
چـون دل زبــنـدگـی تـو داغ قـبـول یـافـتتـن جـان نـثـار کـرد بـشـکـرانـه دلـم
پــوشـیـده داشــتــنـد زمـردم حــدیـث اوپنهان نماند و گفته شد افسانه دلم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج