فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٣٢٨: چندان که چو خورشید به آفاق دویدیم

چـندان که چـو خـورشـید بـه آفاق دویدیممـا پـیـر بـه روشـنـدلـی صـبــح نـدیـدیـمیـک بــار نـجــســت از دل مـا نـاوک آهـیاز بـار گنه همچـو کـمان گرچـه خ…

چـندان که چـو خـورشـید بـه آفاق دویدیممـا پـیـر بـه روشـنـدلـی صـبــح نـدیـدیـم
یـک بــار نـجــســت از دل مـا نـاوک آهـیاز بـار گنه همچـو کـمان گرچـه خـمیدیم
چون شمع درین انجمن از راستی خویشغـیر از سـر انـگـشـت نـدامـت نـگـزیدیم
افـسـوس کـه بــا دیـده بـیـدار چـو سـوزنخــار از قـدم آبــلـه پــایـی نـکـشــیـدیـم
چـون لـاله دلـسـوخـتـه در گـلـشـن ایجـادبـی خـون جـگـر قـطـره آبـی نچـشـیدیم
هر چـند چـو گـل گوش فـکـندیم درین بـاغحـرفـی که بـرد راه بـه جـایی نشـنیدیم
از آب روان مـانـد بــجــا ســبــزه و گــلــهـاما حـاصـل ازین عـمر سـبـکسـیر ندیدیم
شــد نــاوک مــا گــر زدل ســـنــگ تـــرازوبـر دوش کمان دسـت نوازش نکشـیدیم
شـد کـوزه نرگـس سـر بـی مغـز حـریفـانما یک گـل ازان گـوشـه دسـتـار نچـیدیم
اول ثــمـر پــیـشــرســش قـرب خــدا بــودپـیونـد خـود از هـر چـه درین بـاغ بـریدیم
بــیـرون نـنـهـادیـم ز سـر مـنـزل خـود پـایچندان که درین دایره چون چشم پـریدیم
کـردیم تـلـف عـمـر بـه غـواصـی این بـحـردر هـیـچ صـدف گـوهـر انـصـاف نـدیـدیـم
صـائب بـه مقـامی نرسـیدیم ز سـسـتـیاز خاک چو نی گرچه کمر بسته دمیدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج