فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢٧: از ناله نی راز دل عشق شنیدیم

از نـالـه نـی راز دل عــشــق شــنـیـدیـمزین کوچـه بـه سـر منزل مقـصـود رسـیدیمراهـی بـه سـر آن مـه شـبـگـرد نـبـردیـمچندان که چو خورشید به هر کوچه دوی…

از نـالـه نـی راز دل عــشــق شــنـیـدیـمزین کوچـه بـه سـر منزل مقـصـود رسـیدیم
راهـی بـه سـر آن مـه شـبـگـرد نـبـردیـمچندان که چو خورشید به هر کوچه دویدیم
دیدیم کـه بـر چـهره گل رنگ وفـا نیسـتمـا نـیـز سـر خـود بــه تـه بــال کـشـیـدیـم
در دیـده مـا نـشــتــر آزار شــکــســتــنـدهـر چـنـد چـو خـون در رگ احـبـاب دویـدیـم
بــا زلـف بــگـو در پــی صــیـد دگـر افـتــدمــا از خــم دامـی کــه رمـیـدیـم، رمـیـدیـم
از گــریـه مــا هـیـچ دلــی نــرم نـگــردیـددر سـاعـت سـنگـین سـر این تـاک بـریدیم
در گـوش ز فـریـاد جـرس پـنـبــه گـذاریـمنشـنیدنی از همسـفران بـس که شـنیدیم
چـون موج نشد قسـمت ما گوهر مقصودهـر چـنـد کـه از طـول امـل دام کـشـیـدیـم
دیدیم که در روی زمین اهل دلی نیستچـون غـنچـه بـه کـنج دل خـود بـاز خـزیدیم
کـردیـم وداع کـف خـاکـسـتــر هـسـتــیروزی که بـه آن شـعـله جـانسـوز رسـیدیم
دیــدیــم نــدارد ســر مــا زاهــد بـــیــدرداز صـومـعـه خـود را بـه خـرابـات کـشـیـدیم
شـیر شـتـر و روی عـرب چـند تـوان دید؟پــا از ســفـر کـعـبــه مـقـصـود کـشــیـدیـم
هر چـند ز خـط راه تـوان بـرد بـه مضـمونمـا هـیـچ بــه مـضـمـون خـط او نـرسـیـدیـم
در سـینه دل، چـاک فـکـندیم چـو صـائبایـن نـامـه بــه تـدبــیـر نـشـد بــاز، دریـدیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج