فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٢٦: آبرو رامی برد از چهره اظهار طمع

آبـــرو رامـــی بـــرد از چـــهـــره اظـــهـــار طـــمـــعابــر آب روی مـردان اســت گــفــتــار طــمـعخـــواری روی زمـــیـــن خـــاری اســـت از دیــوا…

آبـــرو رامـــی بـــرد از چـــهـــره اظـــهـــار طـــمـــعابــر آب روی مـردان اســت گــفــتــار طــمـع
خـــواری روی زمـــیـــن خـــاری اســـت از دیــوار اوزرد رویی یک گل است از طرف دستار طمع
در زمــیـنــش گــر گــل بــی خــار کــارد بــاغــبــانخــار دامـنـگــیـر مـی رویـد ز گــلــزار طــمـع
خستگان راهست پرهیزی به هر عنوان که هستمـی کـنـد پــرهـیـز از پـرهـیـز بــیـمـار طـمـع
مـی تـوان جـسـتـن بـه مـکـرو حـیلـه از قـید فـرنگنـیـســت امـیـد رهـایـی بــا گـرفـتــارطــمـع
از بـریدن و ز گسستـن چـون رگ سنگ ایمن استحــرص بــنـدد بــرمـیـان هـرکــه زنـار طــمـع
چــون مـیـان روز روشــن خــواهـد از مـردم چــراغ؟روز را گـر شـب نـمـی دانـد سـیه کـارطـمـع
حــاصـلـش نـبــود بــغـیـر از بــرگ سـبــز سـایـلـاندر دل هـرکـس دوانـد ریـشــه زنـگـار طــمـع
صــائب از بـــی آبـــرویــان تـــا تـــوانــی دور بـــاشکز بـرص مسری تـر افتـاده است ادبـار طمع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج