فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٣٢٥: می گدازد زین شراب آتشین مینای شمع

می گـدازد زین شـراب آتـشـین مینای شـمعتـا چـه بــا پـروانـه بـیـدل کـنـد صـهـبـای شـمـعحـسـن را در پــرده شـرم اسـت جـولـان دگـرجـامـه فـانـوس زیبـنـد…

می گـدازد زین شـراب آتـشـین مینای شـمعتـا چـه بــا پـروانـه بـیـدل کـنـد صـهـبـای شـمـع
حـسـن را در پــرده شـرم اسـت جـولـان دگـرجـامـه فـانـوس زیبـنـده اسـت بـربـالـای شـمـع
بــرق بــی زنـهـار بــاشـد خــرمـن پــروانـه راگر چـه می بـاردبـه ظاهر نور از سـیمای شـمع
گـر شـود بــازیـچـه بــاد صـبــا خـاکـسـتــرشاز سـر پـروانـه کـی بـیـرون رود سـودای شـمـع
نیست هرناشسته رو شایسته اقبال عشقمـه کـجــا در دیـده پــروانـه گـیـرد جــای شـمـع
مـی کـند دل را سـیه نزدیکـی سـیمین بـرانگـرچـه کـافـوری بـود،تـاریک بـاشـد پـای شـمـع
رشـتـه جـان جـسـم خـاکـی را کـند گردآوریکــز درون خــود بــود شــیـرازه اجــزای شــمــع
قـسـمـت پـروانه جـز خـمیازه آغـوش نیسـتدر شـبـسـتـان وصـال از قـامـت رعـنـای شـمـع
ظـاهـر آرایـی کـنـد روشـنـدلـان را شــادمـانگـر بـر در زدی بـرون فـانوس از سـیمـای شـمع
می پـرد در جـسـتـن پـروانه چـشم روشنشگر چـه در ظـاهر بـلند افتـاده اسـتـغـنای شـمع
از نـظـر بــازی اثــر از جــسـم زار مـن نـمـانـدمی شـود خـرج فروغ خـویش سـرتـاپـای شـمع
عـشــق عــالـمـســوز دل را پــاک کـرد ازآرزوچون برآید مشت خاشاکی به استیلای شمع؟
در غــلـط افــکـنـده فــانـوس مـکـرر خــلـق راورنه افـتـاده اسـت یکـتـا قـامـت رعـنای شـمـع
روز دود و شـب فـروغـش رهنمـایی می کـندنـیسـت مـحـتـاج دلـیل و راهـبـر جـویای شـمـع
هـر نـهـالـی دارد از دریـاب رحـمـت بـهـره اینیسـت غیر از اشـک خـود آب دگر درپـای شمع
آتـشـین چـنـگ اسـت در صـید دل پـروانـه هاگر چـه هسـت ازموم کافوری ید بـیضـای شـمع
لازم سـر در هوایان اسـت صائب سـرکشـیکی غم پـروانه دارد حـسـن بـی پـروای شـمع؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج