فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٢٥: ما زمزمه عشق به بازار فکندیم

مـا زمـزمـه عــشــق بــه بــازار فـکـنـدیـممـا شـور درین قـلـزم زخـار فـکـنـدیـمطـاس فـلـک از زمـزمه عـشـق تـهی بـودمـا غـلـغـلـه در گـنـبـد دوار فـکـ…

مـا زمـزمـه عــشــق بــه بــازار فـکـنـدیـممـا شـور درین قـلـزم زخـار فـکـنـدیـم
طـاس فـلـک از زمـزمه عـشـق تـهی بـودمـا غـلـغـلـه در گـنـبـد دوار فـکـنـدیـم
چـون شـانه رسـیدیم بـه صـدزخـم نمایانتـا دسـت در آن طـره طـرار فـکـنـدیم
بس چشمه خون کز لب افسوس گشایداین پـرده که از چـهره اسـرار فـکندیم
رنـگـیـنـی مـا مـهـر لـب جــوهـریـان شــدآتـش بـه دم سـرد خـریـدار فـکـنـدیم
آیـیـنــه بــیـنــایـی مــا عــیـب نــمــا بــودبـر چـهره خـود پـرده زنـگـار فـکـنـدیم
بـستـیم لب از حرف حق از بـیم حسودانخـود را عبـث از طـاق دل دار فکندیم
آیــیــنــه مــا ســـیــر نــگـــردیــد ز دیــدارچـندان که نظـر بـر رخ دلدار فـکـندیم
بـــار دل مــا بـــود هــمــان دوری مــنــزلدر مـنـزل مـقـصـود اگـر بـار فـکـنـدیم
در بـــزم بــزرگــان نــتــوان کــرد گــرانــیدر پای خم می سر و دستار فکندیم
صـائب چـه قـدر سـرمه تـوفـیق کشـیدیمکـز پـیش نـظـر پـرده پـنـدار فـکـنـدیم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج