فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢٤: روزها گر نیست نم درجویبارم همچو شمع

روزها گـر نیسـت نـم درجـویبـارم همـچـو شـمـعدر دل شـبــهـا رگ ابــر بــهـارم هـمـچـو شـمـعخـضـر اگر خـود را بـه آب زندگـانی سـبـز داشـتمن بـه آب چـشم …

روزها گـر نیسـت نـم درجـویبـارم همـچـو شـمـعدر دل شـبــهـا رگ ابــر بــهـارم هـمـچـو شـمـع
خـضـر اگر خـود را بـه آب زندگـانی سـبـز داشـتمن بـه آب چـشم خود را تـازه دارم همچو شمع
تــا گـشـودم دیـده روشــن دریـن ظـلـمـت ســراخـرج اشک وآه شـد جـسـم نزارم همچـو شمع
مــی زدایــم زنــگ کــفــر ازدل شــب تــاریــک راذوالـفـقـار از شـهپـر پـروانه دارم همـچـو شـمـع
زنــده دارم تــا بـــه بــیــداری شــب دلــمــرده رانور می بـارد زچـشـم اشـکـبـارم همـچـو شـمع
رشـتــه اشـک اسـت و مـد آه از بــی حــاصـلـیدربــسـاط آفـریـنـش بــود وتـارم هـمـچـو شـمـع
چـون تـمام شب نسوزم، چـون نگردیم تـاسحـر؟در کمین خصمی چو باد صبح دارم همچو شمع
گـر چـه نـتـوانـم پـیـش پــای خـود ظـلـمـت زدودرهنمـای عـالـمی شـبـهای تـارم همـچـو شـمع
حـلـقـه صـحــبــت نـدارد جــز نـدامـت حــاصـلـیزان بـود خـاییدن انگـشـت کـارم همـچـو شـمـع
گر چه در ظاهر ز من محراب و منبر روشن استصـد کـمـر زنـار زیـر خـرقـه دارم هـمـچــو شـمـع
تــا نــپــیــونــدم بــه دریــا جــویــبــار خــویــش رانیست ممکن بـرزمین پـهلو گذارم همچـو شمع
داشـتــم صـائب امـیـد دلـگـشـایـی از سـرشـکشـد فـزون عـقـده دیگـر بـه کـارم همچـو شـمع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج