فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٢٣: سوز دل برداشت آخر پرده از کارم چو شمع

سـوز دل بــرداشـت آخـر پــرده از کـارم چــو شـمـعاز گـریـبــان ســر بــرون آورد زنـارم چــو شـمـعاز گــــلــــاب مــــن داغ اهـــل دردی تــــر نـــشــ…

سـوز دل بــرداشـت آخـر پــرده از کـارم چــو شـمـعاز گـریـبــان ســر بــرون آورد زنـارم چــو شـمـع
از گــــلــــاب مــــن داغ اهـــل دردی تــــر نـــشــــدطعمه مقراض شد گلهای بـی خارم چـو شمع
گـر چــه از تــیـغ زبــان مـشــکـل گـشــای عـالـمـمصـد گره از اشـک دارد رشـتـه کارم چـو شـمع
مـی شــمــارم بــوی پــیـراهـن نـســیـم صــبــح رامن کـه دایم از فـروغ خـود در آزارم چـو شـمـع
آب مـیـگــردد دل ســنـگـیـن خــصــم از عــجــز مـنمـی تـراود آتـش ازانگـشـت زنهارم چـو شـمـع
از نـسـیـم صـبــح بــرهـم مـی خــورد هـنـگـامـه امدر دل شـبـهاسـت دایم روز بـازارم چـو شـمـع
از گــذشــت آه حـــســـرت آنــچـــه آیــد درشــمــارمشت اشکی در بساط زندگی دارم چو شمع
خـــار اگـــر ریـــزنـــد اربـــاب حـــســـد در دیـــده اممایه بـینش شود در چـشم خونبـارم چو شمع
دشـــمـــن مـــن از درون خـــانــه مــی آیــد بـــرونپـست می گردد ز اشک گرم دیوارم چـو شمع
از نـسـیـمـی مـیوه مـن مـی نـهـد پـهـلـو بـه خـاکپـختـگی روشن بـود ازرنگ رخسارم چـو شمع
حاصل من آه افسوس است و اشک حسرت استوای بـرآن کس که می گردد خریدارم چو شمع
طـعـنـه خــامـی هـمـان صـائب ز مـردم مـیـکـشــمگر چه می ریزد شرر از سوز گفتـارم چو شمع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج