فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٢٣: آید هر دم رسول از طرف شهر یار

آیــد هـــر دم رســـول از طـــرف شـــهـــر یــاربــا فـرح وصـل دوسـت بــا قـدح شـهـریـاردسـت زنان عـقـل کـل رقـص کنان جـزو و کـلسجده کنان سرو و گل بر …

آیــد هـــر دم رســـول از طـــرف شـــهـــر یــاربــا فـرح وصـل دوسـت بــا قـدح شـهـریـار
دسـت زنان عـقـل کـل رقـص کنان جـزو و کـلسجده کنان سرو و گل بر طرف سبزه زار
بـحر از این دم بـه جوش کوه از این لعل پـوشنوح از این در خـروش روح از این شرمسار
ای خــرد دوربــیـن سـاقـی چــون حــور بــیـنبـاده مـنـصـور بـین جـان و دلـی بـی قـرار
بشنو از چپ و راست مژده سعادت تو راستبـخت صفا در صفاست تـا تـو تـوی اختـیار
پــرده گــردون بــدر نــعــمــت جــنــت بــخــورآب بــزن بــر جــگـر حــور بــکـش در کـنـار
هـر چـه بــر اصـحـاب حـال بــاشـد اول خـیـالگــردد آخــر وصــال چــونــک درآیـد نــگــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج