فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢١: بر سر ره دیدمش تیزروان چون قمر

بــر ســر ره دیـدمـش تــیـزروان چــون قــمــرگـفــتــم بــهـر خــدا یـک دمـه آهـســتــه تــریک دم ای مـاه وش اسـب و عـنان را بـکـشای تـو چـو خـورشید و…

بــر ســر ره دیـدمـش تــیـزروان چــون قــمــرگـفــتــم بــهـر خــدا یـک دمـه آهـســتــه تــر
یک دم ای مـاه وش اسـب و عـنان را بـکـشای تـو چـو خـورشید و خـور سایه ز ما زو مبـر
گـفـت مـنـم آفـتــاب نـیـسـت تـو را تـاب تـابزانــک ز یــک تـــاب مــن از تــو نــمــانــد اثــر
زانک تو در سردسیر داشته ای رخت خشکخشک لب و چشم تر بوده ای از خشک و تر
بـرج من آن سوترست دور ز خشک و ترستنیک عجـب گوهرسـت نیک پـر از شور و شـر
از پـس چندین حجاب چاک زدستی تـو جیباز پــس پـــرده تــو را یــاوه شــده پـــا و ســر
جــانــب تــبــریـز تــاز جــانــب شــمــع طــرازشـمـس حـق سـرفـراز تـا شـودت زیـب و فـر

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج