فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢٠: وجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر

وجـهک مـثـل الـقـمر قـلـبـک مثـل الـحـجـرروحـک روح الـبـقـا حـسـنـک نـور الـبــصـردشـمـن تـو در هنـر شـد بـه مـثـل دم خـرچـند بـپـیماییش نیسـت فـزون ک…

وجـهک مـثـل الـقـمر قـلـبـک مثـل الـحـجـرروحـک روح الـبـقـا حـسـنـک نـور الـبــصـر
دشـمـن تـو در هنـر شـد بـه مـثـل دم خـرچـند بـپـیماییش نیسـت فـزون کم شـمر
اقـســم بــالـعـادیـات احــلـف بــالـمـوریـاتغـیرک یا ذا الـصـلـات فـی نظـری کـالمدر
هر که بجز عاشقست در ترشی لایقستلـایـق حــلـوا شــکـر لـایـق ســرکـا کـبــر
هجـرک روحـی فـداک زلـزلـنی فـی هواککــل کــریــم ســواک فــهــو خــداع غــرر
چون سر کس نیستـت فتـنه مکن دل مبـرچــونـک بــبــردی دلــی بــازمـرانـش ز در
چـشـم تــو چـون رهـزنـد ره زده را ره نـمـازلف تـو چون سر کشد عشوه هندو مخر
عـشـق بــود دلـسـتـان پــرورش دوسـتـانسبـز و شکفته کند جان تـو را چون شجر
عـشـق خـوش و تـازه رو طـالب او تـازه تـرشکل جهان کهنه ای عاشق او کهنه خر
عشـق خـران جـو بـه جـو تـا لب دریای هوکهنه خران کو به کو اسکی بـبج کمده ور

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج