فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٢٠: ما دستخوش سبحه و زنار نگشتیم

مـا دسـتـخـوش سـبـحـه و زنـار نگـشـتـیمدر حـلـقـه تـقـلـیـد گـرفـتـار نـگـشـتـیـماز کـعـبـه و بـتـخـانه گذشـتـیم بـه تـعـجـیلقـانـع بــه نـگـاه در و د…

مـا دسـتـخـوش سـبـحـه و زنـار نگـشـتـیمدر حـلـقـه تـقـلـیـد گـرفـتـار نـگـشـتـیـم
از کـعـبـه و بـتـخـانه گذشـتـیم بـه تـعـجـیلقـانـع بــه نـگـاه در و دیـوار نـگـشــتــیـم
چـون بــرق گـذشـتـیـم ازیـن پــرده نـیـلـیاز آینـه مـشـغـول بـه زنـگـار نـگـشـتـیـم
خـود را بـه سـراپـرده خـورشـیـد رسـانـدیمچـون شـبـنم گل بـار بـه گلزار نگشتـیم
چـون خـشت نهادیم بـه پـای خـم می سربر دوش کسی همچو سبو بار نگشتیم
در دامـن خــود پــای فـشـردیـم چــو مـرکـزگرد سـر هر نقطه چـو پـرگار نگشـیتـیم
بـر بـی بـصـران گـوهـر خـود عـرض نـدادیـمآیـیـنـه هـر صــورت دیـوار نــگــشــتــیـم
مــا را بـــه زر قــلــب خـــریــدنــد ز اخـــوانبـر قـافـلـه از قـیمـت کـم بـار نگـشـتـیم
بــیـهـوده مــزن بــر رخ مــا آب نــصــیـحــتما صـبـح قـیامت شـد و بـیدار نگشـتـیم
چـون یـوسـف تـهـمـت زده از پـاکـی دامـندر چـشم عزیزان جـهان، خوار نگشتـیم
دلچـسبـی ما عذر گران خیزی ما خـواستچـون گرد یتـیمی بـه گهر بـار نگشـتـیم
هـر چـنـد ز حـیـرت مـژه بـر هـم نـنـهـادیـمچـون آینـه مـا سـیـر ز دیـدار نـگـشـتـیم
صد شـکر که بـا صد دهن شکوه درین بـزمشـرمـنـده بـیـتـابـی اظـهـار نـگـشـتـیـم
افسوس که چون نخل خزان دیده درین باغدستـی نفشاندیم و سـبـکبـار نگشتـیم
فـریـاد کـه سـوهـان سـبــکـدسـت حـوادثشـد سـاده ز دندانه و هموار نگـشـتـیم
صــائب مـدد خــلــق نـمـودیـم بــه هـمــتدر ظـاهـر اگـر مـالـک دیـنـار نـگـشـتـیـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج