فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٣٢٠: در عروج نشأه می می کند طوفان سماع

در عـروج نشأه مـی مـی کـنـد طـوفـان سـمـاعکـار دامـن مـی کـنـد بــر آتــش مـســتــان سـمـاعاز غــبــار کــلــفــت و گــرد غــم و زنــگ مــلــالپـاک سـ…

در عـروج نشأه مـی مـی کـنـد طـوفـان سـمـاعکـار دامـن مـی کـنـد بــر آتــش مـســتــان سـمـاع
از غــبــار کــلــفــت و گــرد غــم و زنــگ مــلــالپـاک سـازد صحـن مجـلس رابـه یک جـولان سـماع
عــقـده دلـهـا ز رقـص بــیـخــودی وا مـی شــودمی کند این پـسـتـه لب بـسـتـه را خـندان سـماع
چون خم چوگان به دست افشاندن مستانه ایگــوی دلــهـا را بــرد بــیـرون ازیـن مـیـدان ســمـاع
مـی کـنـد جـان مـجـرد را خـلـاص از قـیدجـسـممــاه کــنـعــان رابــرون مــی آرد از زنـدان ســمــاع
لـنـگـر تــمـکـیـن زاهـد بــادبــان خــواهـد شـدنفیض خـودرا عام سـازد گربـه بـه این عنوان سـماع
گـر چـه از دامـن بـرافـشـانـدن خـطـر دارد چـراغشـمـع صـحـبـت را کـند روشـنتـر از دامـان سـمـاع
کـشـتـی مـی را کـنـد مـسـتـغـنـی از بـاد مـرادچـون شود در بـزم مسـتـان آستـین افشان سماع
در فــلــاخــن مـی نـهـد بــرق تــجــلـی طــور راکـوه را چـون ابـر می سـازد سـبـک جـولان سـماع
شوق درهر دل که بـاشد مطربـی درکار نیسـتچـون کـف دریا کـنـد دسـتـار سـرمـسـتـان سـمـاع
گـر چـنـین آهـنـگ خـواهـد شـد سـرود قـمـریانسـروها را ریشه کن می سـازد از بـسـتـان سماع
کـوچـه هـا پـیـداشـود درآسـمـان چـون رود نـیلچون شود از مستی سرشار دست افشان سماع
رقص هر جا هست بـاغ و بوستان در کار نیستبــزم را از نـونـهـالـان مـی کـنـد بــســتــان سـمـاع
گـر بـه رقـص آیـنـد اربــاب عـمـایـم دور نـیـسـتآســیـای آســمــان را مـی کــنـد گــردان ســمــاع
صـائب از رقـص فـلـک هوش از سـر من می رودبـاقـد خـم گـر چـه زیـبـا نـیـسـت از پـیـران سـمـاع

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج